Algemene voorwaarden


Inzake ondertekening en contractverzending
1. De overeenkomst dient door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger binnen 5 werkdagen ondertekend te worden geretourneerd aan Update Music & Events, t.a.v. Ruud van Riel, Lombardijenlaan 25, 5045 WJ, Tilburg, NL.
De opdrachtgever ontvangt in een later stadium een exemplaar dat ondertekend is door de artiest of diens vertegenwoordiger.
                                         
2. Met wederzijdse goedkeuring kan van deze terugstuur termijn worden afgeweken.
Indien niet aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan, heeft de artiest of diens vertegenwoordiger het recht de overeenkomst niet te accepteren en de geplande datum weer open te zetten voor andere potentiële klanten.
In dit geval kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Indien de overeenkomst niet wordt ondertekend dan zullen de gemaakte administratiekosten en offertekosten á € 150,- worden doorberekend aan de opdrachtgever.

2a. In geval van privé-feesten zoals bruiloften e.d. is na ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever een voorschotbedrag verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is minimaal 20% van het totaalbedrag en kan per item iets afwijken.

3.Deze overeenkomst is reeds geldig na ondertekening van de opdrachtgever of een mondelinge toezegging.

Verplichtingen artiest / ACT
4. De desbetreffende uitvoerende entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) verplicht zich stipt op tijd, ten minste 45 minuten cq 10 minuten voor aanvang van het optreden, in het aan ommezijde vermelde gebouw aanwezig te zijn met al hetgeen zij voor het optreden nodig heeft. Zij is verplicht tijdig haar optreden te beginnen op afgesproken tijdstip met een uitloop van ten hoogste 60 minuten.
Deze situatie kan ontstaan door onvoorziene omstandigheden ter plaatse zoals het niet tijdig kunnen opstellen van apparatuur / instrumenten ten gevolge van een uitlopende receptie of het niet tijdig gereed maken van een podium/werkplek door de desbetreffende horecaondernemer of diens personeel.

5.  In geval van verhindering van de entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest door eventueel verkeersdrukte en/of autopech en hierdoor niet tijdig het optreden kan aanvangen is de /entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest verplicht dit telefonisch te melden bij de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger. In dit geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding.

5a. Indien één van de leden van entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) door ziekte of ongeval is verhinderd op overeengekomen datum/data op te treden is hij/zij verplicht hiervan tijdig telefonisch melding te maken aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger. Indien door ziekte of ongeval de gehele formatie komt uit te vallen, dan zorgt Update Music & Events voor een vervangende act. Het overeengekomen bedrag blijft wel verschuldigd maar de extra kosten, met een maximum meerprijs van € 200,-,  zijn voor rekening van Update Music & Events. Indien door omstandigheden een vervangende act moet worden ingezet die meer dan € 200,- boven het overeengekomen bedrag kost dan zijn de extra kosten, na overleg, voor rekening van de opdrachtgever mits deze hiervoor een evenementenverzekering heeft afgesloten.

5b.Bands en Artiesten verklaren bij eventuele wisselingen in de bezetting een gelijkwaardige vervanger(ster) de werkzaamheden van het vertrekkende lid te laten overnemen.
Eventuele wisselingen van een artiestenbezetting / orkestleden in de loop van de tijd worden door de opdrachtgever geaccepteerd en zijn geen reden tot annulering.

6.De uitvoerende entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever, voor zover deze geen inbreuk maken op de artistieke prestaties van de entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en)

6a. De entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) dient de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. Tevens draagt zij er zorg voor dat haar werkzaamheden niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen, verordeningsbepalingen, andere overheidsvoorschriften of de geldende zedelijke normen, tenzij zij redelijkerwijs niet op de hoogte kan zijn van dergelijke (speciale lokale) voorschriften.

Verplichtingen opdrachtgever
7.De opdrachtgever verklaart met de prestaties van entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) op de hoogte te zijn.

8. De opdrachtgever verplicht zich om de leden van entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) en eventuele technici, te voorzien van een redelijk aantal gratis consumpties. Indien de leden van een van entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) en/of technici een lange reistijd hebben gehad om op plaats van optreden te komen is opdrachtgever verplicht om op verzoek van entertainer/duo/trio /formatie/act/artiest(en) een éénvoudige warme maaltijd vóór, tijdens of na het optreden te verzorgen of te laten verzorgen en dient tevens zorg te dragen voor een deugdelijke, afsluitbare, verwarmde kleedkamer (met spiegel en goede verlichting), alwaar entertainer/duo/trio /formatie/act/artiest(en)  zich kan verkleden en kan vertoeven voor, tussen en na de optredens, alsmede een podium of in ieder geval een redelijke ruimte van minimaal 4 m x 2,5 m om de instrumenten en apparatuur te plaatsen en hun optreden te verzorgen.

9. Binnen een afstand van maximaal 2 meter vanaf het podium dient een deugdelijke netspanning aansluiting te zitten. Deze dient een capaciteit te hebben van 2 vrije groepen 220v/16 Amp of 1x 380v/16 Amp of 1x 380v/32 Amp.

10.Iedere beschadiging of diefstal van apparatuur, kleding of andere eigendommen van de entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) of diens technici , veroorzaakt door gasten/publiek dat zich op het podium/werkplek of in de kleedkamer(s) bevinden/bevindt moet door de opdrachtgever binnen 1 week na schade worden vergoed tegen reparatie en, indien niet te repareren, de aankoopwaarde van een vervangend object, voor zover dit risico niet gedekt wordt door een verzekering van de veroorzaker of van de entertainer/duo/trio /formatie/act/artiest(en). Dit vervangende object kan zowel een nieuwe als occasion zijn en dient een zelfde klasse te vertegenwoordigden als het beschadigde/defecte object.

10a. Indien bij de aan- en afvoer van de apparatuur van en naar de werkplek/podium obstakels zoals trappen e.d. aanwezig zijn, is het in vele gevallen niet mogelijk een optreden te verzorgen.
In geval van verdiepingen/kelders dient er een deugdelijke personen/goederen lift aanwezig te zijn. Opdrachtgever dient zulke situaties bij het afsluiten van de overeenkomst te melden aan Update Music & Events. Kleine opstapjes (b.v. 2 of 3 treden) zijn geen probleem.
Indien er géén personen/goederenlift aanwezig is dan zullen wij intern een roadie inhuren om te assisteren bij de op-en afbouw werkzaamheden. Hiervoor wordt een toeslag van € ?,- berekend. (per artiest verschillend – Zie rider bij contract) Indien opdrachtgever verzuimd te melden dat de locatie zich op een verdieping/kelder bevindt zal bij aankomst worden bekeken of het haalbaar is de veelal zware apparatuur naar boven/beneden te krijgen. Ondanks welwillende aangeboden hulp ter plaatse zullen wij opdrachtgever achteraf alsnog de kosten van € ? per uur (met een minimum van 1 uur) in rekening brengen voor deze extra tijd m.b.t. deze werkzaamheden. Indien opdrachtgever de situatie bij boeking heeft gemeld dan is de genoemde totaalprijs op het kontract inclusief deze extra werkzaamheden. Als opdrachtgever een dergelijke situatie niet vooraf aan Update Music & Events heeft gemeld en het onmogelijk is de apparatuur naar boven te krijgen, dan kan entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) aanspraak maken op deze contractvoorwaarden en dient opdrachtgever het overeengekomen bedrag te betalen,zonder dat entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) haar optreedwerkzaamheden verricht.

10b. Openlucht optredens en optredens in tenten e.d. dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium, zodat weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de gezondheid, kleding of apparatuur van entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en). Entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) behoudt zich het recht voor om een dergelijk optreden in onderling overleg met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te annuleren, te verplaatsen naar een ander tijdstip of een andere plaats (bijv. binnen) als volgens entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en)  aan bovenstaande preventies niet of onvoldoende is voldaan of als de weersomstandigheden zijns inziens te slecht zijn voor een dergelijk buitenoptreden. Annuleringen door weersomstandigheden of onvoldoende preventie vallen NIET onder overmacht, hetgeen tot gevolg heeft dat opdrachtgever verplicht blijft het overeengekomen bedrag, eventueel vermeerderd met extra gemaakte kosten, te betalen aan Update Music & Events

Gages / uitbetalingen
11. Opdrachtgever is verplicht het op de overeenkomst vermelde bedrag over te maken op de girorekening van Update Music & Events tenminste 2 weken voor optreden, of indien dit overeengekomen is, eerder , later of contant aan de vertegenwoordiger van entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) na afloop van de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet heeft entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) het recht haar optreden onmiddellijk te staken zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadeloosstelling kan doen gelden, terwijl toch de totale gage aan entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en)  verschuldigd blijft.

12.Indien de op de overeenkomst genoemde gage "netto" is, zijn alle ter zake doende belastingen, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen voor rekening van de opdrachtgever,  die voor afdracht bij de bevoegde instanties zorg draagt.

13. HET ONDER PUNT 12 GESTELDE IS NIET VAN TOEPASSING OP PRIVÉFEESTEN ZOALS BRUILOFTEN, VERJAARDAGEN e.d.

Overmacht bepalingen
14.Onder overmacht worden verstaan die gevallen, die volgens de wet worden aangemerkt als Force Majeur en de hier nader genoemde gevallen zoals nationale rouw, staking, brand, ernstige ziekte, overlijden van een naaste familielid of ernstig ongeval. In die gevallen van overmacht wordt de huidige overeenkomst, zonder mogelijkheid van verhaal op de tegenpartij, verbroken.  Dit geldt dus voor beide contractanten.

14a. Alleen de entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) kan een beroep op bijzondere overmacht doen in geval van plotseling stemverlies of het uitvallen van de installatie tijdens het optreden en als verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden of andere zich onderweg voordoende moeilijkheden, van welke aard dan ook, een op tijd arriveren van de artiest onmogelijk maken. In die gevallen van bijzondere overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Indien een artiest zich op bovenstaande zaken beroept dan zal Update Music & Events een vervangende act voor u regelen (Zie ook punt 5 A)

14b. In geval van een bruiloft waarbij de toekomstige echtelieden / jubilarissen voortijdig besluiten door relatieproblemen het huwelijk /feest niet te laten plaatsvinden, is de opdrachtgever verplicht, indien entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) niet meer op een andere lokatie te boeken is, het volledige gage te voldoen binnen 1 week na geplande trouw/feestdatum. Deze situatie valt niet onder de overmacht bepalingen.

15. Indien de overeengekomen datum/data een dans avond/middag of andere openbare gelegenheid betreft, wordt het niet verlenen van de dans/muziek vergunning door de overheid niet als overmacht beschouwd en is de opdrachtgever verplicht het volledige gage te betalen aan entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en)  eventueel verminderd met de reiskosten voor zover die nog niet zijn gemaakt.

DIVERSEN
16. Alle kosten mb.t. publiciteit van openbare avonden, Buma Stemra rechten, evenementenverzekering en publieke veiligheid komen ten laste van de opdrachtgever.

17. De geluid en lichtapparatuur van entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) wordt enkel en alleen door hen gebruikt en door hen of diens technici bediend, en na diens goedkeuring ook voor toespraken, stukjes, sketches e.d. Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld, dat dit NIET geldt voor professionele "tape-acts" en andere min of meer (semi-) professionele acts die buiten Update Music & Events zijn ingehuurd door opdrachtgever. Deze acts / artiesten kunnen alleen gebruik maken van de apparatuur, indien expliciet goedgekeurd door entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en). 
Tevens zal hiervoor een extra financiële vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden met een minimum van € 150 excl. BTW.

18. Entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) heeft het recht dát geluidsvolume te produceren zoals dit voor een goede artistieke prestatie nodig is en door haar ter beoordeling afgestemd is op de ruimte, het bezoekersaantal en de aard van het optreden. Veelal gebeurd dit in overleg met  opdrachtgever. Opdrachtgever of een horecaondernemer kan onze items niet verplichten om hun apparatuur door te schakelen naar een stroomgroep die verbonden is met een z.g. Limiter / Decibel meter of soortgelijke apparatuur. Indien op locatie absoluut geen andere mogelijkheid bestaat dan is álle schade ten gevolge van abrupte stroomuitval aan de apparatuur van de uitvoerende
entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) voor rekening van de opdrachtgever. Het is de entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) vrij te beslissen door de situatie ter plekke in te schatten of het optreden kan plaats vinden of deze te staken terwijl toch het volledige gage betaalt dien te worden.

19. Entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) behoudt zich het recht voor in geval van radio/tv optreden of buitenlands tournee van ten minste 4 dagen aaneengesloten, deze overeenkomst binnen 5 werkdagen voor het optreden te annuleren . Hiermee verplicht entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) of diens vertegenwoordiger een passende op gelijk niveau vervangend orkest aan te bieden en in overleg met de opdrachtgever hiervoor de contracten te verzorgen. De eventuele meerprijs voor een vervangende act is voor rekening van pdrachtgever voor zover zij hiervoor niet is verzekerd middels een evenementenverzekering.

20. Van beide contractanten wordt, indien geen beroep op overmacht gedaan wordt, verwacht, dat aan alle desbetreffende bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst wordt voldaan op straffe betaling door de nalatige partij aan de eisende partij van een schadevergoeding van 1x de overeengekomen gage.

20 a. De schadevergoeding kan binnen een etmaal worden gevorderd. Bovendien komen alle kosten te dier zake te maken, alsmede de zulke om in gebreke zijnde partij tot nakoming der verplichtingen te noodzaken, zowel in - als buiten rechte, ten laste van de contractverbrekende partij.  Tevens is deze gehouden alle schade te vergoeden die voor de andere contractant zal ontstaan, zulks in meest uitgebreide zin, daaronder begrepen de kosten van exploitatie, procedures, advocaten en procureurs.

21. Overtredingen m.b.t. de afspraken in deze overeenkomst dienen schriftelijk (aangetekend) aan de nalatige partij gemeld te worden.

22. Speciale extra ‘riders’ van artiesten worden door ondertekening onlosmakelijk aan deze overeenkomst verbonden.

23. CATERING. Bij het verzorgen van catering door Update Music & Events zijn op alle reservereringen en/of diensten de Uniforme Voorwaarden Horeca (U.V.H.) van toepassing.

24. Geschillen voortkomende uit deze overeenkomst, zullen door alle partijen, zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de voor de vertegenwoordiger van  Update Music & Events meest nabijgelegen standplaats van de desbetreffende rechtsprekende instantie.

25. Voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerende entertainer/ duo/ trio/ formatie/ act/artiest(en) geldt dat eventuele ré-boekingen naar aanleiding van een optreden altijd uitsluitend via Update Music & Events zullen lopen.

26. Op deze overeenkomst is de Nederlandse rechtspraak van toepassing.

© Upd@te Music & Events 2008Update Music & Events
T.a.v. Ruud van Riel
Lombardijenlaan 25
5045 WJ, Tilburg
Tel: +31 (0)13-571 51 15
Gsm: +31 (0)654-26 04 43
Email: info@updatemusic.nlIBAN: NL91INGB0006308232
BIC: INGBNL24
KVKnr: 18049729
BTW.nr / Loonbel.nr: 15.17.54.44.5.B01-L01
Arb.Bem.Verg.: CBA/A01.0080